عمران و بهسازی شهری ایران
دفتر احیاء و بهسازی بافت تاریخی گرگان

 • تکیه تاریخی دوشنبه ای(تکیه نو) در گرگان مرمت و بهسازی شد

  ادامه مطلب

 • تفاهم نامه احیای گذرهای فرهنگی تاریخی بافت تاریخی گرگان

  ادامه مطلب

وظایف شورای برنامه ریزی و نظامات اجرایی

 • تدوین روش ها و نظامات در جهت تحقق وظایف عملکردی  شرکت وفق اساسنامه و سایر تکالیف قانونی
 • تدوین ؛ اصلاح و بهبود روش ها و نظامات اجرائی در تحقق اهداف برنامه های اجرایی سالیانه و موردی در بخش های مختلف اعم از مرکز و استان ها
 • تدوین روش های بهبود عملکرد فعالیتهای شرکت اعم از مور ساختاری ؛ فرآیندهای عملیاتی ؛ امور کارگزاری و روش های مدیریت فعالیت ها ؛ نظامات مالی ؛ امور نظارتی ؛ شناسایی شیوه های بهینه مداخله ؛ فن آوری های نوین و راه های پیشگیری از ایجاد بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
 • تدوین روش های بهبود عملکرد شرکت های زیر مجموعه و کارگزاران تخصصی مرتبط با مدیریت اجرایی برنامه ها و فعالیت های ابلاغی شرکت مادر از جمله روابط چهارگانه معاملاتی ؛ سهامداری ؛ نمایندگی ؛ کارگزاری با شرکت های زیر مجموعه ؛ ساختار اجرایی شرکت ها و نیروی انسانی آنها در جهت ارتقاء توانمندی ها و بررسی روش های مدیریت اجرای برنامه های شرکت در مناطق ؛ استان ها؛ پروژه ها و محلات
 • ارائه راهکار جهت حل و فصل مسائل و مشکلات اجرایی در طرح ها حسب مورد
 • سایر موارد ارجاعی از سوی هیات مدیره و رسیدگی و جع بندی موارد پیش بینی شده