عمران و بهسازی شهری ایران
دفتر احیاء و بهسازی بافت تاریخی گرگان

  • ۲۹ فروردین ماه "روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی"
  • تکیه تاریخی دوشنبه ای(تکیه نو) در گرگان مرمت و بهسازی شد

    ادامه مطلب

  • تفاهم نامه احیای گذرهای فرهنگی تاریخی بافت تاریخی گرگان

    ادامه مطلب

تشکیل شورای سیاست گذاری به عنوان بازوی تخصصی شرکت درجهت هم اندیشی و راهبری سیاست ها واقدامات شرکت بوده وهدف از آن بررسی سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی می باشد.