درباره کارگروه

اهداف

  • بررسی و آسیب شناسی تجارب پیشین آموزش شرکت مادر
  • تدقیق جایگاه محوری آموزش در بهترسازی محدوده‏ ها و محلات هدف برنامه‏ های بازآفرینی شهری
  • هم اندیشی پیرامون جهت دهی و تکمیل طرح جامع آموزش دخیلان در امر بازآفرینی شهری
  • تدقیق زمینه‏ های موجود شرکت مادر برای بهره‏ گیری در تدوین طرح جامع آموزش