کارگروه مرمت در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به منظور برنامه ریزی و مدیزی موضوع باززنده سازی و بهره برداری مجدد از بناهای ارزشمند فرهنگی، تاریخی و هنری به دسنور معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر، فعالیت خود را آغاز نموده است.

در راستای منشور حقوق شهروندی و با توجه به سیاست های هویت بخشی به بافت های شهری، ایجاد رونق و سرزندگی در محلات شهری، تقویت ساختارهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی و همچنین تجربه ای گذشته این کارگروه در نظر دارد در چهار چوب سرفصل های زیر اقدام نماید:

  1. شناسایی کاربری های گوناگون مناسب برای بناهای مرمت شده
  2. برنامه ریزی و تدوین راه کارهای بهره برداری از بناهای با ارزش
  3. تدوین دستورالعمل های بناهای با ارزش
  4. برگزاری نشستهای علمی و میز گردهای تخصصی
  5. ایجاد ارتباط های میان دستگاهی جهت جلوگیری از هرگونه موازی کاری
  6. اشاعه تجربه های بهره برداری از بناهای با ارزش
  7. شناسایی جایگاه ونقش بناهای تاریخی در حیات امروزی و فردای شهر
  8. معرفی جربه های موفق در زمینه بهره برداری از بناهای با ارزش
  9. چاپ وانتشار دستاوردهای اجرایی در زمینه مرمت بناها و بهره برداری و نگهداری از آن ها
  10. گردآوری و دسته بندی پایان نامه ای دانشجویی(کارشناسی ارشد- دکتری) در زمینه های گوناگون مرمت و بهره برداری